eio_fchown

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Change file ownership