eio_grp_limit

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Set group limit