eio_open

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Opens a file