eio_rename

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Change the name or location of a file.