eio_set_max_poll_time

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Set maximum poll time