eio_set_min_parallel

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Set minimum parallel thread number