eio_sync_file_range

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Sync a file segment with disk