eio_sync

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Commit buffer cache to disk