eio_write

  • (PECL eio >= 0.0.1dev)
  • Write to file