fann_shuffle_train_data

  • (PECL fann >= 1.0.0)
  • Shuffles training data, randomizing the order